Trong các các biện pháp tránh thai, nữ vị thành niên không nên sử dụng biện pháp:


Câu 6283 Thông hiểu

Trong các các biện pháp tránh thai, nữ vị thành niên không nên sử dụng biện pháp:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...