Điều nào sau đây không đúng khi nói về hậu quả của việc nạo phá thai?


Câu 6284 Vận dụng

Điều nào sau đây không đúng khi nói về hậu quả của việc nạo phá thai?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải