Saccarozơ và glucozơ đều có


Câu 62915 Thông hiểu

Saccarozơ và glucozơ đều có


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức được học về cacbohidrat

Xem lời giải

...