Cho các phát biểu sau (1) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure. (2) Cho HNO3 đặc vào dung dịch protein tạo thành dung dịch màu vàng. (3) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước. (4) Ở điều kiện thường metylamin, đimetylamin là những chất khí có mùi khai. Số phát biểu đúng là:


Câu 62959 Vận dụng

Cho các phát biểu sau

(1) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

(2) Cho HNO3 đặc vào dung dịch protein tạo thành dung dịch màu vàng.

(3) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.

(4) Ở điều kiện thường metylamin, đimetylamin là những chất khí có mùi khai.

Số phát biểu đúng là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết về peptit, protein và amin từ đó xét xem nhận định của đề bài là đúng hay sai

Xem lời giải

...