Cho các phát biểu sau: (1) Độ ngọt của saccarozo cao hơn fructozo. (2) Để nhận biết glucozo và fructozo có thể dùng phản ứng tráng gương. (3) Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. (4) Tơ visco thuộc loại tơ nhân tạo. (5) Xenlulozo trinitrat có công thức là: [C6H7O2(ONO2)3]n được dùng sản xuất thuốc súng không khói. (6) Xenlulozo tan được trong [Cu(NH3)4](OH)2 (nước Svayde).


Câu 62969 Vận dụng

Cho các phát biểu sau:

(1) Độ ngọt của saccarozo cao hơn fructozo.

(2) Để nhận biết glucozo và fructozo có thể dùng phản ứng tráng gương.

(3) Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

(4) Tơ visco thuộc loại tơ nhân tạo.

(5) Xenlulozo trinitrat có công thức là: [C6H7O2(ONO2)3]n được dùng sản xuất thuốc súng không khói.

(6) Xenlulozo tan được trong [Cu(NH3)4](OH)2 (nước Svayde).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbohidrat.

Xem lời giải

...