Dung dịch nào dưới đây không hòa tan được Cu kim loại?


Câu 62981 Thông hiểu

Dung dịch nào dưới đây không hòa tan được Cu kim loại?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào tính chất hóa học của Cu.

Xem lời giải

...