ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch nước Br2?


Câu 62984 Nhận biết

ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch nước Br2?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Các chất có cấu tạo phân tử có liên kết đôi mạch ngoài C=C đều có pư với Br2 ở nhiệt độ thường

Xem lời giải

...