Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở bảng sau: X, Y, Z, T lần lượt là  


Câu 62994 Vận dụng

Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở bảng sau:

X, Y, Z, T lần lượt là

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Suy luận kết hợp với đáp án

Xem lời giải

...