Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearrat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O2, thu được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam Xtác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là


Câu 62997 Vận dụng

Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearrat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O2, thu được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam Xtác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

X chứa 1 gộc stearat + 2 gốc oleat hoặc 2 gốc stearat và 1 gốc oleat

=> dù là trường hợp nào thì X cũng có 18 C

=> Gọi CTPT chung của X có dạng: C57HyO6

=> nX= nCO2/57 = 2,28/57 = 0,04 (ol)

BTNT “O”: 6.nX + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => nH2O = ? (mol)

=> y = số nguyên tử H = 2nH2O/nX = ?

=> Độ bất bão hòa của X là: \(k = {{2.57 + 2 - y} \over 2} = ?\)

=> số liên kết pi C=C có trong X là: 8 – pi (COO) = ?

=> số mol Br2 pư = số mol liên kết pi phá vỡ C=C = ?

Xem lời giải

...