Cho kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng rồi lấy khí thu được để khử oxit kim loại Y. Hai kim loại X và Y lần lượt là


Câu 63104 Thông hiểu

Cho kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng rồi lấy khí thu được để khử oxit kim loại Y. Hai kim loại X và Y lần lượt là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kim loại X tác dụng được với dd H2SO4 loãng → X phải đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học.

H2 khử được oxit của kim loại Y → kim loại Y phải đứng sau Al trong dãy điện hóa.

Xem lời giải

...