Kim loại nhôm không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?


Câu 63109 Nhận biết

Kim loại nhôm không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại TCHH của nhôm

Xem lời giải

...