Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là


Câu 63114 Thông hiểu

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là butađien – 1,3 và stiren

Xem lời giải

...