Peptit X và peptit Y đều mạch hở cấu tạo từ α-amino axit no, mạch hở, có 1 nhóm COOH. Z là trieste của glixerol và 2 axit thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic. Đốt cháy hoàn toàn 0,32 mol hỗn hợp E (gồm X, Y, Z có tỉ lệ mol tương ưng là 1 : 2 : 5), thu được 3,92 mol CO2, 2,92 mol H2O và 0,24 mol N2. Nếu cho 21,62 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được m gam muối. Giá trị của m là


Câu 63136 Vận dụng cao

Peptit X và peptit Y đều mạch hở cấu tạo từ α-amino axit no, mạch hở, có 1 nhóm COOH. Z là trieste của glixerol và 2 axit thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic. Đốt cháy hoàn toàn 0,32 mol hỗn hợp E (gồm X, Y, Z có tỉ lệ mol tương ưng là 1 : 2 : 5), thu được 3,92 mol CO2, 2,92 mol H2O và 0,24 mol N2. Nếu cho 21,62 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được m gam muối. Giá trị của m là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

nX =  0,04 mol ; nY = 0,08 mol và nZ = 0,2 mol

Quy E thành C2H3ON ; CH2; NH  với số mol lần lượt là x, y ,z mol và (CH2=CHCOO)3C3H5 : 0,2 mol ; H2O : 0,12 mol

Bảo toàn C có nCO2 = 2nC2H3ON + nCH2 + 12neste (1)

Bảo toàn H có 2nH2O = 3nC2H3ON + 2nCH2 + nNH + 14neste + 2.0,12 => (2)

Bảo toàn N có 2nN2 = nC2H3ON + nNH (3)

Giải (1) (2) và (3) được x ; y và z → mE

21,62 gam E + NaOH → muối+ C3H5(OH)3 +H2O

Có nE→ nX, nY, nZ 

nNaOH = naa + 3nZ = nC2H3ON + 3nZ ; nC3H5(OH)3 = nZ và nH2O = nH2O(E)

BTKL : mmuối = mE + mNaOH – mH2O – mC3H5(OH)3

Xem lời giải

...