Thành phần chính của màng tế bào thực vật là


Câu 64097 Thông hiểu

Thành phần chính của màng tế bào thực vật là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết và kiến thức được học về chương cacbohidrat.

Xem lời giải

...