Hai chất nào sau đây không thể phản ứng với nhau?


Câu 64118 Nhận biết

Hai chất nào sau đây không thể phản ứng với nhau?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Hai chất không sinh ra chất kết tủa, bay hơi, chất điện li yếu hoặc không xảy ra phản ứng oxi hóa khử thì không có phản ứng xảy ra.

Xem lời giải

...