Hỗn hợp X gồm các triglixerit. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, cần dùng vừa đủ 3,75 mol O2 thì thu được H2O và 2,7 mol CO2. Mặt khác, xà phòng hóa hoàn toàn 50,4 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và m gam muối. Giá trị của m là


Câu 64122 Vận dụng

Hỗn hợp X gồm các triglixerit. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, cần dùng vừa đủ 3,75 mol O2 thì thu được H2O và 2,7 mol CO2. Mặt khác, xà phòng hóa hoàn toàn 50,4 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và m gam muối. Giá trị của m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Đặt công thức của hỗn hợp X các triglixerit là (RCOO)3C3H5 : 0,05 (mol) (với R là giá trị trung bình)

BTNT (O) ta có: \(6{n_X} + 2{n_{{O_2}}} = {n_{{H_2}O}} + 2{n_{C{O_2}}} \to {n_{{H_2}O}} = ?\,\,mol\)  

BTKL ta có: \({m_X} = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} - {m_{{O_2}}} = ?\)

\( \to {M_X} = \dfrac{{{m_X}}}{{{n_X}}} = ?\)

Xét 50,4 gam X phản ứng với NaOH → nX = ? (mol)

PTHH: (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

BTKL ta có: mX + mNaOH = mmuối­  + \({m_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}}\)

Xem lời giải

...