Hỗn hợp X gồm amino axit Y có dạng H2N-CnH2n-COOH và este Z tạo bởi Y và ancol no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng lượng O2 vừa đủ, thu được N2; 12,32 lít CO2 (đktc) và 11,25 gam H2O. Giá trị m là:


Câu 64124 Vận dụng

Hỗn hợp X gồm amino axit Y có dạng H2N-CnH2n-COOH và este Z tạo bởi Y và ancol no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng lượng O2 vừa đủ, thu được N2; 12,32 lít CO2 (đktc) và 11,25 gam H2O. Giá trị m là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Y và Z đều có k = 1. Công thức chung của Y, Z là \({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 2 - 2.1 + 1}}{O_2}N\) hay \({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}{O_2}N\)

Đốt cháy: \({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}{O_2}N \to \overline n C{O_2} + \left( {\overline n  + 0,5} \right){\text{ }}{H_2}O\)

=> n hỗn hợp = \(\dfrac{{{n_{{H_2}O}} - {n_{C{O_2}}}}}{{0,5}}\) = ? mol

Vì hỗn hợp X cả 2 chất đều có 1 nguyên tử N nên nN (trong X) = nX = ? (mol)

Hỗn hợp X cả 2 chất đều có 2 nguyên tử O nên: nO (trong X) = 2nX = ? (mol)

BTKL ta có: mX = mC + mH + mN =?

Xem lời giải

...