Cho 4 dung dịch được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Trộn lẫn một số cặp dung dịch với nhau, kết quả thí nghiệm được ghi lại ở bảng sau: Các chất có trong dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là


Câu 64133 Vận dụng

Cho 4 dung dịch được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Trộn lẫn một số cặp dung dịch với nhau, kết quả thí nghiệm được ghi lại ở bảng sau:

Các chất có trong dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào các đáp án, kết hợp với hiện tượng cho trong bảng trên. Các chất nào thỏa mãn đúng điều kiện cho như bảng thì chọn

Xem lời giải

...