Quặng nào sau đây có thành phần chính là Al2O3 ?


Câu 64154 Nhận biết

Quặng nào sau đây có thành phần chính là Al2O3 ?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải