Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là


Câu 64163 Vận dụng

Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Axit axetic và metyl fomat là đồng phân với nhau có cùng phân tử khối là 60 đvC

Mặt khác ∑ nhh = ∑ nNaOH => ∑ mhh = 60. ∑ nhh = ?

Xem lời giải

...