Khi thủy phân tinh bột thu được sản phẩm cuối cùng là


Câu 64167 Nhận biết

Khi thủy phân tinh bột thu được sản phẩm cuối cùng là


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...