Một phân tử ADN “mẹ” tự sao 3 lần liên tiếp thì số phân tử ADN được tạo ra là:


Câu 643 Thông hiểu

Một phân tử ADN “mẹ” tự sao 3 lần liên tiếp thì số phân tử ADN được tạo ra là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính số ADN con tạo ra sau k lần nhân đôi: 2k

Xem lời giải

...