Cho hàm số (f( x ) = ( ((3 - x))((căn (x + 1)  - 2)) , ,khi , ,x # 3 m , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,khi , ,x = 3 right. ). Hàm số đã cho liên tục tại x = 3 khi m bằng :


Câu 6437 Nhận biết

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l}\dfrac{{3 - x}}{{\sqrt {x + 1}  - 2}}\,\,khi\,\,x \ne 3\\m\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,khi\,\,x = 3\end{array} \right.\). Hàm số đã cho liên tục tại $x = 3$ khi $m$ bằng :


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xét tính liên tục của hàm số tại $x = 3: $\(\mathop {\lim }\limits_{x \to 3} f\left( x \right) = f\left( 3 \right)\) 

Xem lời giải

...