Đặc điểm cấu tạo của ARN giống với ADN là :


Câu 64656 Vận dụng

Đặc điểm cấu tạo của ARN giống với ADN là :


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

ARN có cấu trúc một mạch khác với ADN có cấu trúc 2 mạch.

Xem lời giải

...