mARN là kí hiệu của loại ARN nào sau đây ?


Câu 64658 Nhận biết

 mARN là kí hiệu của loại ARN nào sau đây ?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...