tARN và rARN có cấu trúc nào khác với mARN?


Câu 64659 Thông hiểu

 tARN và rARN có cấu trúc nào khác với mARN?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...