Loại ARN được dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin là


Câu 64660 Thông hiểu

Loại ARN được dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin là


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...