Loại ARN không phải thành phần cấu tạo của ribôxôm là :ARN thông tin và ARN ribôxôm


Câu 64662 Thông hiểu

 Loại ARN không phải thành phần cấu tạo của ribôxôm là :

ARN thông tin và ARN ribôxôm


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...