Phát biểu nào sau đây không đúng về phân tử ARN?


Câu 64663 Vận dụng

 Phát biểu nào sau đây không đúng về phân tử ARN?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...