Một gen dài 5100 Å, có số liên kết hidro là 3900. Gen trên nhân đôi 2 lần đã lấy từ môi trường số nucleotide từng loại là:


Câu 651 Vận dụng

Một gen dài 5100 Å, có số liên kết hidro là 3900. Gen trên nhân đôi 2 lần đã lấy từ môi trường số nucleotide từng loại là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

  • Tính tổng số nucleotide theo chiều dài gen
  • Tính số nuclêôtit loại A và G dựa vào số liên kết hidro và số nuclêôtit của gen
  • Tính số nuclêôtit mỗi loại cần cho gen tái bản k lần (áp dụng công thức mục 2)

Xem lời giải

...