Đun nóng hỗn hợp xenlulozơ với HNO3 đặc và H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm hai chất hữu cơ có số mol bằng nhau, có % khối lượng của N trong đó bằng 9,15%. Công thức của hai chất trong sản phẩm là: 


Câu 654 Vận dụng

Đun nóng hỗn hợp xenlulozơ với HNO3 đặc và H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm hai chất hữu cơ có số mol bằng nhau, có % khối lượng của N trong đó bằng 9,15%. Công thức của hai chất trong sản phẩm là: 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Gọi công thức trung bình${C_6}{H_7}{O_2}{\left( {N{O_3}} \right)_{\overline x }}{\left( {OH} \right)_{3 - \overline x }}$

+ Dựa vào %N tìm \(\overline x \) => Công thức 2 chất hữu cơ

Xem lời giải

...