Xenlulozơ tác dụng với HNO3 cho ra sản phẩm A có %N = 14,14%. Xác định CTCT của A, tính khối lượng HNO3 cần dùng để biến toàn bộ 324g xenlulozơ thành A.


Câu 655 Vận dụng

Xenlulozơ tác dụng với HNO3 cho ra sản phẩm A có %N = 14,14%. Xác định CTCT của A, tính khối lượng HNO3 cần dùng để biến toàn bộ 324g xenlulozơ thành A.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Gọi công thức tổng quát${C_6}{H_7}{O_2}{\left( {N{O_3}} \right)_x}{\left( {OH} \right)_{3 - x}}$

+ Áp dụng công thức tính phần trăm: $\% N{\rm{ }} = \frac{{14x}}{{{M_A}}}{\rm{ }}.100\%  =  > x$

$ + {n_{HN{O_3}}} = x.n{\,_{xenlulozo}}$

Xem lời giải

...