Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là :


Câu 659 Vận dụng

Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là :


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Tính số mol

+ Viết PTHH $ =  > {\rm{ }}{n_{xenlulozo{\rm{ }}trinitrat}} = {\rm{ }}{n_{xenlulozo}}$

+ $\% H{\rm{ }} = \frac{{{m_{li\,thuyet}}}}{{m{\,_{thuc\,te}}}}.100\% $

Xem lời giải

...