Cho sơ đồ sau:C2H2→A→B→D→CH3COOC2H5 Các chất A, B, D tương ứng là:


Câu 660 Vận dụng

Cho sơ đồ sau:C2H2→A→B→D→CH3COOC2H5

Các chất A, B, D tương ứng là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Xem lại các phản ứng thường gặp của este và điều chế este

- Từ đáp án xác định chất thỏa mãn đề bài

Xem lời giải

...