Có 500 ml dung dịch X chứa Na+, NH4+, CO32- và SO42-. Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu 2,24 lít khí (đktc). Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thấy có 43 gam kết tủa. Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu 4,48 lít khí NH3 (đktc). Khối lượng muối có trong 500 ml dung dịch X là :  


Câu 6603 Vận dụng cao

Có 500 ml dung dịch X chứa Na+, NH4+, CO32- và SO42-. Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu 2,24 lít khí (đktc). Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thấy có 43 gam kết tủa. Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu 4,48 lít khí NH3 (đktc). Khối lượng muối có trong 500 ml dung dịch X là :  


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) \({n_{CO_3^{2 - }}} = {n_{C{O_2}}}\)  

+)  \({n_{BaC{O_3}}} = {n_{CO_3^{2 - }}} =  > \,\,{n_{BaS{O_4}}} \) 

+) nNH3 = nNH4+ 

+) Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: $2.{n_{C{O_3}^{2 - }}}{\rm{ +  2}}{\rm{.}}{n_{S{O_4}^{2 - }}}{\rm{ =  }}{{\rm{n}}_{N{H_4}^ + }} + {n_{N{a^ + }}}$

+) Khối lượng muối trong 500 ml dung dịch X là:

\({m_X} = {m_{C{O_3}^{2 - }}} + {m_{S{O_4}^{2 - }}} + {m_{N{H_4}^ + }} + {m_{N{a^ + }}}\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.