Cho (abc # 0; ,a + b = c. ) Tính giá trị của biểu thức (B = ((( ((a^2) + (b^2) - (c^2)) )( ((b^2) + (c^2) - (a^2)) )( ((c^2) + (a^2) - (b^2)) )))((8(a^2)(b^2)(c^2))) ).


Câu 66304 Vận dụng cao

Cho \(abc \ne 0;\,a + b = c.\) Tính giá trị của biểu thức \(B = \dfrac{{\left( {{a^2} + {b^2} - {c^2}} \right)\left( {{b^2} + {c^2} - {a^2}} \right)\left( {{c^2} + {a^2} - {b^2}} \right)}}{{8{a^2}{b^2}{c^2}}}\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Rút gọn \(B\) bằng cách sử dụng giả thiết để biến đổi tử thức sao cho xuất hiện nhân tử \({a^2}{b^2}{c^2}\).

Sử dụng hằng đẳng thức \({\left( {x \pm y} \right)^2} = {x^2} \pm 2xy + {y^2}\).

Xem lời giải


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.