Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 3,22 mol O2, sinh ra 2,28 mol CO2 và 2,12 mol H2O. Cũng m gam chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là :


Câu 66323 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 3,22 mol O2, sinh ra 2,28 mol CO2 và 2,12 mol H2O. Cũng m gam chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là :


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Gọi k là độ bất bão hòa của gốc hidrocacbon 

=> Độ bất bão hòa toàn phân tử là k + 3 (vì có thêm 3pi của 3 nhóm COO)

=> CTTQ của chất béo: \(C_xH_{2x+2-2(k+3)}O_6\) hay \(C_xH_{2x-4-2k}O_6\)

Gọi số mol chất béo là a mol.

Chất béo + O→ CO2 + H2O

ĐLBTKL:\(m_{triglixit} + m_{O_2}=m_{CO_2}+ m_{H_2O}\)=> m

Áp dụng ĐLBTNT cho oxi:

\(n_{O(chất\; béo}+n_{O(O_2)}=n_{O(CO_2)}+ n_{O(H_2O)}\)=> \(n_{O(chất\; béo}\)

\((RCOO)_3C_3H_5 + 3NaOH \to 3RCOONa + C_3H_5(OH)_3\)

ĐLBTKL: mchất béo  + mNaOH = mmuối  + mglixerol =>  mmuối 

Xem lời giải

...