Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường axit, thu được axit oleic và axit stearic có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2. Khối lượng phân tử của X là:


Câu 66324 Vận dụng

Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường axit, thu được axit oleic và axit stearic có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2. Khối lượng phân tử của X là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Theo đề bài A có 2 gốc stearic, 1 gốc oleic

Xem lời giải

...