Phát biểu nào sau đây không đúng?


Câu 66325 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...