Hỗn hợp X gồm các triglixerit. Đốt cháy hoàn toàn 0,04 mol X cần dùng vừa đủ 2,28 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, xà phòng hóa hoàn toàn 33,48 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và m gam muối. Giá trị của m là


Câu 66369 Vận dụng

Hỗn hợp X gồm các triglixerit. Đốt cháy hoàn toàn 0,04 mol X cần dùng vừa đủ 2,28 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, xà phòng hóa hoàn toàn 33,48 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và m gam muối. Giá trị của m là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bảo toàn khối lượng cho phản ứng đốt cháy X để tìm khối lượng của 0,04 mol X

Lập tỷ lệ để tìm được số mol của 33,48 gam X

Bảo toàn khối lượng cho phản ứng thủy phân, tìm ra m.

Xem lời giải

...