Đốt cháy một lượng gluxit Z cần 12,32 lít O2 (đktc) thu được 9,9 gam nước. Vậy X là:


Câu 667 Vận dụng

Đốt cháy một lượng gluxit Z cần 12,32 lít O2 (đktc) thu được 9,9 gam nước. Vậy X là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+CTTQ của gluxit là: Cn(H2O)m

+ nO2 cần dùng = nCO2 sinh ra

+ Tính tỉ lệ $\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}}$

- Nếu $\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}} = 1$thì thuộc loại monosaccarit (glucozơ hoặc fructozơ)

- Nếu $\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}} = \frac{{12}}{{11}}$ thì đó là đisaccarit (saccarozơ hoặc mantozơ)

- Nếu $\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}} = \frac{6}{5}$ thì đó thuộc loại polisaccarit (tinh bột hoặc xenlulozơ)

Xem lời giải

...