Một lăng kính có góc chiết quang nhỏ A = 60, chiết suất n = 1,5. Chiếu một tia sáng đơn sắc vào mặt bên lăng kính dưới góc tới nhỏ. Góc lệch của tia ló qua lăng kính là :


Câu 66781 Vận dụng

Một lăng kính có góc chiết quang nhỏ A = 60, chiết suất n = 1,5. Chiếu một tia sáng đơn sắc vào mặt bên lăng kính dưới góc tới nhỏ. Góc lệch của tia ló qua lăng kính là :


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính góc lệch khi góc chiết quang A nhỏ: D = (n-1).A

Xem lời giải

...