Cho sơ đồ chuyển hóa sau : X ;->((((1500)^0)C))Y->[(HgS(O_4),(H_2)S(O_4))](( + (H_2)O)) ;Z ;->(( + (O_2)))T Y->[(Pd/PdC(O_3))](((H_2),(t^0))) ;P->(( + KMn(O_4))) ;Q ;->[((H_2)S(O_4),(t^0))](( + T))E Biết phân tử E chỉ chứa 1 loại nhóm chức. Phân tử khối của E là :


Câu 669 Vận dụng

Cho sơ đồ chuyển hóa sau :

$X\;\xrightarrow{{{{1500}^0}C}}Y\xrightarrow[{HgS{O_4},{H_2}S{O_4}}]{{ + {H_2}O}}\;Z\;\xrightarrow{{ + {O_2}}}T$

$Y\xrightarrow[{Pd/PdC{O_3}}]{{{H_2},{t^0}}}\;P\xrightarrow{{ + KMn{O_4}}}\;Q\;\xrightarrow[{{H_2}S{O_4},{t^0}}]{{ + T}}E$

Biết phân tử E chỉ chứa 1 loại nhóm chức. Phân tử khối của E là :


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Xem lại các phản ứng thường gặp của este và điều chế este

- Viết các phản ứng theo sơ đồ để xác định các chất

Xem lời giải

...