Đốt cháy hoàn toàn a gam cacbohirat X cần 6,72 lít O2 (đktc) thu được CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng dung dịch nước vôi trong dư, thấy khối lượng dung dịch vôi trong giảm 11,4 gam. X thuộc loại :


Câu 678 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn a gam cacbohirat X cần 6,72 lít O2 (đktc) thu được CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng dung dịch nước vôi trong dư, thấy khối lượng dung dịch vôi trong giảm 11,4 gam. X thuộc loại :


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ CTTQ của gluxit là: Cn(H2O)m

=> nCO2 = nO2 phản ứng

+ Hấp thụ sản phẩm cháy bằng Ca(OH)2 dư luôn có

n kết tủa = nCO2  và ∆mdd giảm = m kết tủa - (mCO2 + m H2O)

+ Tính tỉ lệ $\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}}$

- Nếu $\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}} = 1$ thì thuộc loại monosaccarit (glucozơ hoặc fructozơ)

- Nếu $\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}} = \frac{{12}}{{11}}$ thì đó là đisaccarit (saccarozơ hoặc mantozơ)

- Nếu $\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}} = \frac{6}{5}$ thì đó thuộc loại polisaccarit (tinh bột hoặc xenlulozơ)

Xem lời giải

...