X là một hợp chất có CTPT C6H10O5 : X(( )) + (( ))2NaOH->(((t^0)))2Y(( )) + (( ))(H_2)O Y(( )) + (( ))HC(l_(loãng))->(())(( ))Z(( )) + (( ))NaCl Hãy cho biết 0,1 mol Z tác dụng với Na dư thì thu được bao nhiêu mol H2 ?


Câu 681 Vận dụng

X là một hợp chất có CTPT C6H10O5 :

$X{\text{ }} + {\text{ }}2NaOH\xrightarrow{{{t^0}}}2Y{\text{ }} + {\text{ }}{H_2}O$

$Y{\text{ }} + {\text{ }}HC{l_{loãng}}\xrightarrow{{}}{\text{ }}Z{\text{ }} + {\text{ }}NaCl$

Hãy cho biết 0,1 mol Z tác dụng với Na dư thì thu được bao nhiêu mol H2 ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xem lại các phản ứng thường gặp của este và điều chế este

- Viết các phản ứng theo sơ đồ để xác định các chất

Xem lời giải

...