X có công thức phân tử C10H8O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol): (C_(10))(H_8)(O_4) + (( ))2NaOH->(((H_2)O,(t^0)))(X_1) + (( ))(X_2) (X_1) + (( 2))HCl(( ))->(())(( ))(X_3) + (( ))2NaCl n(X_3) + (( ))n(X_2)->(((t^0)))poli( (etilen - terephtalat) )(( )) + (( ))2n(H_2)O Phát biểu nào sau đây là sai :


Câu 683 Vận dụng cao

X có công thức phân tử C10H8O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):

${C_{10}}{H_8}{O_4} + {\text{ }}2NaOH\xrightarrow{{{H_2}O,{t^0}}}{X_1} + {\text{ }}{X_2}$

${X_1} + {\text{ 2}}HCl{\text{ }}\xrightarrow{{}}{\text{ }}{X_3} + {\text{ }}2NaCl$

$n{X_3} + {\text{ }}n{X_2}\xrightarrow{{{t^0}}}poli\left( {etilen - terephtalat} \right){\text{ }} + {\text{ }}2n{H_2}O$

Phát biểu nào sau đây là sai :


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Xem lại các phản ứng thường gặp của este và điều chế este

- Viết các phản ứng theo sơ đồ để xác định các chất

Xem lời giải

...