Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X (glucozơ, fructozơ, metanal và etanoic) cần 3,36 lít O2 (điều kiện chuẩn). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 


Câu 684 Vận dụng cao

Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X (glucozơ, fructozơ, metanal và etanoic) cần 3,36 lít O2 (điều kiện chuẩn). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+Quy đổi các chất thành CTTQ: Cn(H2O)m

$\begin{array}{*{35}{l}}+\text{ }{{n}_{{{O}_{2}}}}~\text{ }=\text{ }{{n}_{C{{O}_{2}}}}  \\+\text{ }BTNT\text{ }C\text{ }:\text{ }{{n}_{CaC{{O}_{3}}}}=\text{ }{{n}_{C{{O}_{2}}}}  \\\end{array}$ 

Xem lời giải

...