Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm: andehit fomic, axit axetic, axit lactic, metyl fomiat và glucozơ. Sản phẩm cháy cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 40 gam kết tủa .Tính m 


Câu 685 Vận dụng cao

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm: andehit fomic, axit axetic, axit lactic, metyl fomiat và glucozơ. Sản phẩm cháy cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 40 gam kết tủa .Tính m 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+Quy đổi các chất thành CTTQ: Cn(H2O)m

$\begin{array}{*{20}{l}}{ + {\rm{ }}BTNT{\rm{ }}C{\rm{ }}:{\rm{ }}{n_{CaC{O_3}}} = {\rm{ }}{n_{C{O_2}}}}\\{ + {\rm{ }}BTKL:m = {m_C} + {m_{{H_2}O}}}\end{array}$

Xem lời giải

...