Cho sơ đồ phản ứng sau: Công thức cấu tạo của X là:


Câu 686 Vận dụng cao

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Công thức cấu tạo của X là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xem lại các phản ứng thường gặp của este và điều chế este

- Viết các phản ứng theo sơ đồ để xác định các chất

Xem lời giải

...