Đốt cháy hoàn toàn 0,0855 gam một cacbohiđrat X. Sản phẩm được dẫn vào nước vôi trong thu được 0,1 gam kết tủa và dung dịch A, đồng thời khối lượng dung dịch tăng 0,0815 gam. Đun nóng dung dịch A lại được 0,1 gam kết tủa nữa. Công thức phân tử của X là


Câu 689 Vận dụng cao

Đốt cháy hoàn toàn 0,0855 gam một cacbohiđrat X. Sản phẩm được dẫn vào nước vôi trong thu được 0,1 gam kết tủa và dung dịch A, đồng thời khối lượng dung dịch tăng 0,0815 gam. Đun nóng dung dịch A lại được 0,1 gam kết tủa nữa. Công thức phân tử của X là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Đặt CTTQ của X: Cn(H2O)m, viết sơ đồ phản ứng

$\begin{array}{*{20}{l}}\begin{array}{l} + BTNT:{n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{O_3}(1)}} + 2{n_{CaC{O_3}(2)}}\\ + {\rm{ }}{m_{C{O_2}}} + {\rm{ }}{m_{{H_2}O}} = {\rm{ }}{m_ \downarrow } - {\rm{ }}{m_{dd \uparrow }} =  > {n_{{H_2}O}}\end{array}\\{ + {\rm{ }}\frac{n}{m} = \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}} =  > X}\end{array}$

Xem lời giải

...